Kategorie
Narzędzia

Jak budować warsztatowo wspólną tożsamość zespołową opartą na wartościach?

Zespół to grupa zjednoczona wokół określonego celu. Czy sam cel ma wystarczającą „moc” łączenia? Szczególnie, gdy zespołowa współpraca jest długoterminowa i zespół „nie kończy” się wraz z realizacją określonego celu, a raczej koncentruje się wokół nowych wyzwań.

Spoiwem łączącym grupę ludzi poza celem są z pewnością wartości wyznaczające ramy naszego działania, określające wzajemne oczekiwania i zasady. Kamienie wartości to narzędzie, które wykorzystujemy do pracy facylitacyjnej z zespołem w kontekście wartości. Wypracowanie – wybranie i dookreślenie – zespołowych wartości na forum zespołu jest działaniem znacząco wspierającym budowanie spójności zespołu. Do pracy facylitacyjnej z zespołem najczęściej wykorzystujemy model zaproponowany przez Christophera Petersona i Martina Seligmana z Uniwersytetu Pensylwania. Zestaw 24 wartości został przez badaczy pogrupowany w 6 głównych kategorii. Model jest dla zespołu wstępną propozycją punktem wyjścia do wypracowania (lub wyboru) wartości kluczowych dla danego zespołu. Wspólny praca w obszarze wartości, szczególnie w przypadku dużych zespołów, realizowana jest kaskadowo – co dodatkowo buduje zaangażowanie wszystkich członków zespołu w cały proces, a potem silniejszą identyfikację z wybranymi wartościami. Kamienie wartości często wykorzystujemy podczas warsztatów integracyjnych oraz podczas warsztatów skoncentrowanych na budowaniu silnego zespołowego „my” – zarówno zespołów managerskich, projektowych, funkcjonalnych, jak i dużych zespołów działowych.