Propozycje

Propozycje

Osoba

Jak być sobą w roli zawodowej?

/

Jak rozwinąć własny potencjał?

/

Jak równoważyć relacyjność i ukierunkowanie na cel?

/

Jak połączyć samorealizację z celami organizacji?

/

Poszukaj odpowiedzi w naszych propozycjach.

Ułatwia zbudowanie większej świadomości siebie w już pełnionej lub podejmowanej roli zawodowej. Pomaga lepiej zrozumieć mechanizmy własnych zachowań i lepiej nimi zarządzać. Sprzyja refleksji nad możliwościami, oczekiwaniami i ograniczeniami systemu organizacyjnego. Służy budowaniu bardziej świadomych i skutecznych strategii własnych działań. Często prowadzi do zredefiniowania siebie oraz zbudowania w roli na nowo.

Służy wsparciu w radzeniu sobie z wyzwaniami stawianymi przez organizację. Inspiruje do patrzenia na wyzwania z wielu perspektyw, uzyskania dzięki temu szerszego i głębszego spojrzenia. Pomaga zbudować motywację i zaangażowanie do poszukiwania adekwatnych rozwiązań. Uruchamia kreatywność ufając w potencjał coachowanej osoby. Ułatwia osiąganie ambitnych celów – własnych i organizacji – dzięki wsparciu w ukierunkowaniu i zaplanowaniu działań.

Pomaga rozwinąć konkretne kompetencje, potrzebne do bardziej efektywnego pełnienia określonej roli w organizacji. Najczęściej dotyczy kompetencji z obszaru szeroko pojętej psychologii organizacji oraz zarządzania. Projektowany pod indywidualne potrzeby rozwojowe. Jego celem, poza rozwojem określonych kompetencji, jest wdrożenie ich w codzienną praktykę zawodową.

Służy pogłębionej diagnozie i analizie funkcjonowania w roli w realnych sytuacjach zawodowych. Polega na obserwowaniu wykorzystania określonych kompetencji w praktyce oraz omówieniu ich z superwizorem. Wnioski z obserwacji pomagają określić kierunki dalszego rozwoju. Superwizja najczęściej wykorzystywana jest po procesach coachingowych lub mentoringowych. Wzmacnia efekt wdrażania zmian w praktykę zawodową.

Polega na budowaniu porozumienia pomiędzy osobami, które pozostają w sporze. Ułatwia uświadomienie sobie i nazwanie własnej perspektywy spojrzenia na sprawę. Jej celem jest także zapewnienie bezpiecznej i efektywnej wymiany perspektyw pomiędzy stronami konfliktu. Dzięki temu możliwe staje się wypracowanie rozwiązań satysfakcjonujących i możliwych do przyjęcia dla każdej ze stron. Udana mediacja tworzy szansę na „nowe otwarcie”, sprzyjające efektywnej współpracy.

Zespół

Jak stworzyć zespołowe „My”?

/

Jak wzbudzić energię zespołu do osiągania celów?

/

Jak korzystać z indywidualnych potencjałów dla dobra zespołu?

/

Jak zwinnie pokonywać bariery na drodze do sukcesu?

/

Znajdź odpowiedzi w naszych propozycjach.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Relacje: / POŁĄCZENIE / – wdrożenie praktyk komunikacyjnych opartych na otwartości, konstruktywnej informacji zwrotnej, wzajemnym monitorowaniu efektywności; / ZAUFANIE / – identyfikowanie i przekraczanie barier ograniczających zespołowe zaufanie, wdrażanie wspierającej komunikacji do praktyki zespołu.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Integracja: / TOŻSAMOŚĆ / – budowanie silniej zespołowej identyfikacji poprzez uwspólnienie wartości, wiedzy o roli zespołu w organizacji, jego historii i wizji rozwoju; / MOTYWACJA / – inspiracja i wzmocnienie energii do działania oraz przezwyciężenie zastoju w codziennej rutynie.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Cele: / STRATEGIA / – nowa koncepcja strategiczna lub aktualizacja obecnej strategii zespołu lub organizacji; / OPERACJE / – dookreślenie, (re)kontraktowanie sposobów realizacji celów przez zespół, kaskadowanie celów w zespole oraz usprawnienie działań związanych z ich realizacją.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Przywództwo: / WSPÓŁPRZEWODZENIE / – określenie poziomu współdzielenia odpowiedzialności i samodzielności oraz delegowania uprawnień; stymulowanie proaktywności; / INSPIROWANIE / – rozwijanie praktyk związanych z motywowaniem, komunikowaniem wizji, wywieraniem wpływu, charyzmą, ale także gotowością do podążania za nimi.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Role: / RÓŻNORODNOŚĆ / – budowanie świadomości indywidualnego potencjału poszczególnych członków zespołu (np. osobowości, talentów) oraz potencjału zespołu jako całości; / WPŁYW / – dookreślenie zakresów ról poszczególnych członków zespołu i całego zespołu; określenie oczekiwań względem ról i sposobów ich wypełniania.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Procesy: / STANDARYZACJA / – analiza i standaryzacja produktów otrzymywanych/dostarczanych przez członków zespołu (i cały zespół) jako klientów/dostawców wewnętrznych; / KOORDYNACJA / – optymalizacja podziału i przepływu zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu, opisanie postępu realizacji zadań zespołu w czasie i synchronizacja.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Innowacje: / TWORZENIE / – generowanie nowych produktów, rozwiązań w odpowiedzi na wyzwania stojące przed zespołem; / USPRAWNIANIE / – poszukiwanie przyczyn problemów, doskonalenie lub naprawa obecnych rozwiązań.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Zmiana: / INICJOWANIE / – analiza systemowego kontekstu planowanej zmiany, opracowanie planu wdrożenia i komunikacji oraz refleksja nad możliwym oporem wobec zmiany; / ADAPTOWANIE / – konstruktywne przepracowanie skutków zmiany organizacyjnej lub rynkowej i wdrożenie rozwiązań w codzienne funkcjonowanie zespołu.

Nasze propozycje warsztatów kompetencyjnych rozwijających zespołowość: / KOMUNIKACJA W ZESPOLE /, / ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW W ZESPOLE /, / PODEJMOWANIE DECYZJI W ZESPOLE /, / MYŚLENIE KONCEPCYJNE W ZESPOLE /, / UCZENIE SIĘ W ZESPOLE /.

Program TALED (Team and Leader Effectiveness Development Program), to roczny program rozwoju zespołu i jego lidera. Projektowany w ścisłym dopasowaniu do potrzeb rozwojowych zespołu i poprzedzony diagnozą zespołowej efektywności. To także program zwinny, którego zakres może być na bieżąco – w czasie trwania programu – dopasowany do wyzwań, przed którymi staje zespół.

Organizacja

Jak budować kulturę organizacyjną opartą na zespołowości?

/

Jak rozwijać efektywną współpracę między zespołami?

/

Jak zespołowo tworzyć nowe koncepcje?

/

Jak wspierać wymianę wiedzy w organizacji?

/

Sprawdź odpowiedzi w naszych propozycjach.

Pomagamy rozwijać międzyzespołową współpracę, innowacyjność i wymianę wiedzy w oparciu o uznane koncepcje i autorskie rozwiązania. Zapraszamy do Inspiracji.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Synergia usprawniają „styki” między zespołami i działami w organizacjach. Wspierają budowanie międzyzespołowej świadomości bycia „jednym dużym zespołem”: Organizacją.  Dotyczą tych samych aspektów, co propozycje dla zespołów: Relacje, Integracja, Cele, Przywództwo, Role, Procesy, Innowacje, Zmiana.

Nasze propozycje rozwoju Tworzenia organizacyjnego: / PROGRAM ROZWOJU ZESPOŁOWEGO MYŚLENIA KONCEPCYJNEGO / – szkolenia, mentoringi i superwizje rozwijające umiejętności facylitowania pracy koncepcyjnej w zespole; / FACYLITACJA KONCEPCYJNA / – warsztat prowadzony przez doświadczonego facylitatora ukierunkowany na generowanie nowych koncepcji rozwiązań w konkretnym obszarze; / DZIEŃ NOWYCH KONCEPCJI / – wydarzenie promujące innowacyjną kulturę organizacyjną, nastawione na jednoczesne „wymyślanie” w kilku/wielu zespołach.

Nasze propozycje w obszarze Uczenie się: / SZKOŁA TRENERÓW ORGANIZACJI / – dla osób chcących rozwinąć kompetencje w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń w organizacji; / WARSZTATY WIEDZY / – służą zidentyfikowaniu tego, co jest istotną wiedzą, zgromadzeniu i uporządkowaniu wiedzy w obszarach ważnych dla zespołu i całej organizacji; / DZIEŃ WIEDZY / – ogólnoorganizacyjne wydarzenie promujące zarządzanie wiedzą, polegające na dzieleniu się wiedzą przez osoby/zespoły z różnych miejsc organizacji.

Nasze propozycje wsparcia w obszarze Projekt: / WARSZTAT OTWARCIA PROJEKTU / –  ułatwia zintegrowanie zespołu, zakontraktowanie współpracy, podział ról, analizę ryzyk i interesariuszy oraz zaplanowanie komunikacji; / WARSZTAT DOMKNIĘCIA PROJEKTU / – służy analizie „lessons learned”, podsumowaniu projektu, przekazaniu informacji zwrotnej oraz wzajemnemu docenieniu; / WSPIERCIA POSTĘPU PROJEKTU / – realizowane są na wszystkich etapach projektu, zależnie od potrzeb, także w sytuacjach wymagających interwencji.

Nasze propozycje warsztatów w obszarze Interwencja: / FACYLITACJE PROBLEMOWE / – ułatwiają pogłębioną indywidualną lub zespołową refleksję nad sytuacją, porządkują analizę źródeł i konsekwencji problemu, prowadzą do opracowania rozwiązań; / MEDIACJE / – ułatwiają osobom i zespołom oddzielenie emocji od faktów, budują wzajemne zrozumienie i umożliwiają wypracowanie satysfakcjonujących rozwiązań w konstruktywny sposób.